پروژه بتن ریزی ساختمان در امیر آباد شمالی کوچه چهاردهم

منطقهمرکز شهرتهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی