پروژه بتن ریزی ساختمان در بلوار فردوس شرقی خ قبادی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی