پروژه بتن ریزی ساختمان در بلوار فردوس غربی ،بهار جنوبی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی