پروژه بتن ریزی ساختمان در بلوار فردوس غرب بهار جنوبی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی