پروژه بتن ریزی ساختمان در بلوار فردوس

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی