پروژه بتن ریزی ساختمان در جنت آباد بلوار بعثت

منطقهجنوب غرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی