پروژه بتن ریزی ساختمان در جنت آباد نیرو

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی