پروژه بتن ریزی ساختمان در جنت آباد چهار باغ

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی