پروژه بتن ریزی ساختمان در سی متری جی

منطقهجنوب غرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی