پروژه بتن ریزی ساختمان در شهران

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی