پروژه بتن ریزی الوند ۲ در مرزداران

منطقهغرب تهران
تجهیزات میکسر
نوع سازهمسکونی