پروژه بتن ریزی ساختمان در باغ فیض

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی