پروژه بتن ریزی ساختمان در پروژه بلوار فردوس غربی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی