پروژه بتن ریزی مرزداران، پاس فرهنگیان

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی