پروژه بتن ریزی مرزداران

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی