پروژه بتن ریزی ساختمان در مرزداران

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی