محاسبه مقدار بتن مورد نیاز

بتن ریزی یکی از مراحل اولیه و در عین حال از مهم ترین مراحل در ساخت و ساز به حساب می آید. هنگام بتن ریزی بخش های مختلفی مانند فونداسیون، ستون و تیرها نیاز به بتن دارند. محاسبه مقدار بتن مورد نیاز برای هر یک از بخش های ساختمان همیشه یکی از دغدغه های مهندسین و سازندگان به حساب می آمد. ما در سنگ شکن غرب با استفاده از استانداردترین فرمول های محاسبه بتن مورد نیاز برای بخش های مختلف ساختمان، ماشین حساب پیشرفته ای را برای محاسبه بتن ریزی برای شما ایجاد کردیم که می تواند بتن مورد نیاز را به صورت آنلاین محاسبه نماید.

ماشین حساب محاسبه بتنماشین حساب بتنی

جهت استفاده از ماشین حساب بتنی، تنها کافی است نوع بتن ریزی مد نظر را انتخاب کنید و سپاس مقادیر وارد شده را در خصوص پروژه وارد نمایید. سیستم مقدار بتن مورد نیاز را محاسبه و به شما نمایش می دهد. همچنین فرمول های محاسبه این ماشین حساب در همین صفحه توضیح داده شده اند.

لطفا مقادیر را در واحد متر وارد نمایید.
بتن مگر
بتن فونداسیون
بتن ستون مربعی
بتن ستون دایره ای
بتن تیر
بتن تیرچه بلوک به همراه تیر ها
مقدار بتن مورد نیاز شما:
محاسبه بتن فونداسیون

فرمول محاسبه بتن فونداسیون، حاصل ضرب طول و عرض فونداسیون در ارتفاع فونداسیون می‌باشد.

محاسبه بتن مگر

فرمول محاسبه بتن مگر حاصل ضرب طول و عرض فونداسیون در ضخامت بتن مگر می باشد.

محاسبه بتن تیرچه بلوک به همراه تیرها

برای محاسبه بتن تیرچه تکی مساحت کل سقف در 0.18 و برای محاسبه بتن تیرچه دوبل مساحت کل سقف در 0.28 در نظر گرفته می شود.

محاسبه بتن تیر

برای محاسبه بتن مورد نیاز تیر، حاصل ضرب سطح مقطع (طول و عرض سطح مقطع) در عمق در نظر گرفته می‌شود.

محاسبه بتن ستون‌ها

برای محاسبه بتن مورد نیاز ستون مربعی حاصل ضرب سطح مقطع (طول و عرض) در ارتفاع و تعداد و برای ستون دایره‌ای مساحت دایره در ارتفاع و تعداد در نظر گرفته می‌شود.

صفحه اصلیتماس