پروژه بتن ریزی ساختمان در آذری خیابان جرجانی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی