پروژه بتن ریزی ساختمان در استاد معین تقاطع دامپزشکی

منطقهمرکز شهر تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی