پروژه بتن ریزی ساختمان در بلوار فردوس سلیمی جهرمی

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی