پروژه بتن ریزی ساختمان در مرزداران سپهر خیابان آفتاب

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی