پروژه بتن ریزی ساختمان در مرزداران ناهید

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی