پروژه بتن ریزی ساختمان در گیشا

منطقهغرب تهران
تجهیزات پمپ دکل
نوع سازهمسکونی