• واحد نمونه و ممتاز صنعت و معدن استان تهران . سال 1394
  • واحد نمونه استانی استاندارد استان تهران . سال 1395
  • واحد نمونه استاندارد و کیفیت استان تهران . سال 1397
  • واحد نمونه صنعت ، معدن و تجارت استان تهران . سال 1398
  • منتخب روز ملی صنعت ، معدن و تجارت استان تهران . سال 1399
  • حامی برگزاری چهاردهمین کنفرانس ملی بتن ایران . سال 1401
  • کسب مقام اول بیستمین دوره مسابقات ملی بتن . سال 1401